قوانین و مقررات کلود

توافقنامه سطح خدمات(Services Level Agreement)
متن ذیل شامل تعهداتی در قبال مشتریان شرکت کاوه صنعت شریف می باشد که از خدمات سرویسهای ابری ذخیره سازی استاندارد این شرکت استفاده می کنند.

شبکه شرکت کاوه صنعت شریف:
شبکه شرکت کاوه صنعت شریف کلیه تجهیزات دیتاسنتر و تجهیزات مورد استفاده جهت ارائه سرویس به مشترکین که در مالکیت کاوه صنعت شریف می باشد را شامل می شودو کلیه تجهیزات در شبکه کاربر که خارج از اختیارات شرکت می باشد جزء شبکه شرکت کاوه نمی باشد.

شبکه مشتری:
شبکه مشتری کليه تجهیزات، امکانات و زيرساخت‌هاي موجود در سمت مشترک را شامل مي‌شود، حتی اگر تمام يا بخشي از اين موارد تحت مالکیت، کنترل و مسئولیت مشتری قرار نداشته باشد.
دسترس پذیریAvailability
تعریف
احتمال در دسترس بودن شبکه به همراه سرویس ارائه شده است که در آن مشتری بتواند مطابق مشخصات سرویس بتواند بهدیتاهای ذخیره سازی خود دسترسی داشته یاشد. قطعی سرویس از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت جزو این تعریف نمیشود.
عدم دسترسی (Unavailable)
تعریف
قطع ارتباط مشتری از مسیر ارتباطی با سرویس ارائه شده که ممکن است به دو صورت اتفاق بیافتد.

عدم دسترسی برنامه ریزی شده:
به منظور تعمیر و نگهداری دوره‌ای یا توسعه و ارتقا شبکه و نیز موارد مشابه، ممکن است نیاز باشد مطابق برنامه تغییراتی در شبکه ایجاد شود که برای مدت محدودی خدمات مورد نظر قابل ارائه نباشد. در این شرایط با توجه به برنامه‌ی از پیش مشخص شده احتمال قطع سرویس به اطلاع مشتری خواهد رسید.
قطعی های مربوط به تعمیر و نگهداری دوره ای به شرط آن که حداقل 24 ساعت قبل به صورت کتبی یا پست الکترونیکی یا پیامک به اطلاع نماینده آن مشتری رسانده شود شامل جبران خسارت نمیشود. مشتری باید اطلاعات تماس جهت ارسال حداقل یکی از موارد عنوان شده در این بند را در اختیار کاوه صنعت شریف قرار دهد.

عدم دسترسی بدون برنامه:
به شرایطی اطلاق مي‌شود که خدمات ارائه شده به دلایلی غیر از آنچه از پیش برنامه ریزی شده باشد قابل استفاده برای مشتری نباشد. در این حالت بسته به میزان قطع خدمات سازوکار جبرانی در نظر گرفته مي‌شود. قطعی هایی که منشا آن خارج از شبکه کاوه صنعت شریف باشد در این محاسبات لحاظ نمی شود.

موارد شامل جبران خسارت در قطعی های بدون برنامه
جدول زیر شامل قطعی هایی که از سوی شرکت ارتباطات زیر ساخت و یا موضوعات خارج از شبکه کاوه صنعت شریف باشد را شامل نمیشود.

جبران خسارت مدت زمان قطعی خدمات در ماه
شامل جبران خسارت نمی‌شود تا 4 ساعت
3 برابر مدت زمان قطعی از شارژ ماهیانه کم می شود و یا 3 برابر آن مدت به زمان سرویس اضافه مي‌شود 4 ساعت تا 8 ساعت
5 برابر مدت زمان قطعی از شارژ ماهیانه کم می شود و یا 5 برابر آن مدت به زمان سرویس اضافه مي‌شود 8 ساعت تا 24 ساعت
7 برابر مدت زمان قطعی از شارژ ماهیانه کم می شود و یا 7 برابر آن مدت به زمان سرویس اضافه مي‌شود 24 ساعت تا 72 ساعت
کل شارژ ماهیانه بیش از 72 ساعتدر دسترس بودن ماهانه سرویس (Monthly Service Availability)
در دسترس بودن ماهانه سرویس، درصد دقایقی در یک ماه کامل (از روز اول تا آخرین روز یک ماه تقویمی) است که سرویس مشتری بدون خرابی سرویس در آن کار کرده است. قطعی های خارج از شبکه کاوه صنعت شریف در این محاسبه لحاظ نمیگردد. مدت زمان در دسترس بودن ماهانه، بصورت زیر محاسبه می شود:
دردسترس بودن سرویس=(1-( ماه یک در مشترک یک سرویس های خرابی تمام برای خرابی رفع زمان مدت کل مجموع)/( ویس ماهانه بودن دسترس ماه در دقایق کل مجموع))×100

مرجع تشخیص:
مرجع تشخیص‌ قطعي‌های احتمالی بر مبنای تایید کارشناسان شرکت کاوه صنعت شریف پس از دریافت اعلام خرابی و یا قطعی توسط نماینده مشتری میباشد. گزارشات نهایی صادره از سوی کارشناسان کاوه صنعت شریف ملاک كيفيت ارائه خدمات و تشخيص‌هاي قطعی شبکه توسط کارشناسان طرفین می باشد.

امنیت شبکه:
شرکت کاوه صنعت شریف دارای راهکارهای بسیار پیچیده برای حفاظت از اطلاعات مشترکین خود می باشد و به دلیل اطمینانی که به تیم امنیتی خود دارد حتی حاظر به پرداخت تمامی خسارات وارده به شرکتها با نظارت مراجع صالح قضایی می باشد. لازم به ذکر است تمامی کارکنان فعال در شرکت تمامی تایدیه های امنیتی را پشت سر گذاشته اند اما برای امنیت بیشتر به مشترک توکن امنیتی سخت افزاری در صورت درخواست ارائه می شود و رمزنگاری در سمت مشترک صورت می گیرد و حتی کارکنان مجموعه توانایی دسترسی به ان اطلاعات را ندارند . لام به ذکر است حفظ توکن سخت افزاری و رمز نگاری در سمت مشترک به عهده خود مشترک می باشد.

مواردی که شامل جبران خسارت نمیشود:

  • حداقل 12 ساعت قبل به صورت کتبی یا پست الکترونیکی یا پیامک به اطلاع نماینده آن مشتری رسانده شود
  • قطعی های ناشی از قوه قهریه مانند حوادث طبیعی که در این حالت مدت زمان قطعی تنها مشمول کسر آبونمان مي‌شود
  • قطعی هایی که بنا به درخواست کتبی مشتری باشد همانند عملیات جابجایی، تستهای شبکه داخلی و...
  • قطعی های ناشی از تخطی مشتری از قوانین و مقررات مصوب یا توافقات و قراردادهای بین دو طرف
  • قطعی ناشی از صدور احکام از سوی مراجع دارای صلاحیت که مدت قطعی مشمول کسر آبونمان میگردد
  • قطعی هایی که به دلیل هرگونه مشکل در حوزه تجهیزات سمت مشتری باشد
  • عدم محافظت مشترک از امنیت اطلاعات سمت خود یا عدم مراقبت از توکن سخت افزاری با افشاء اطلاعات امنیت و رمز ورود خودباعث پرداخت خسارت نمی شود